header logo2

Verhuurvoorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1

Definities; toepasselijkheid

  1. In deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Betalingsverplichting:                       de Huurprijs en al hetgeen Huurder aan financiële

verplichtingen aan Verhuurder verschuldigd is op grond van de Huurovereenkomst.

Einddatum:                                                                         de laatste dag van de looptijd van de Huurovereenkomst. Huurder:                    de wederpartij van Verhuurder.

Huurobject:                                                                         het object dat Verhuurder tegen betaling van een

Huurprijs aan Huurder ter beschikking stelt en dat Huurder voor Verhuurder houdt.

Huurovereenkomst:                                                             de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst inclusief Voorwaarden met betrekking tot de huur/verhuur van een Huurobject.

Huurprijs:                                                                            de tegenprestatie die Huurder op grond van de Huurovereenkomst vanaf de huuringangsdatum aan Verhuurder verschuldigd is, in euro’s te vermeerderen met btw.

Partijen:                                                                              Verhuurder en Huurder gezamenlijk.

Verhuurder:                                                                         De partij die huurobjecten ter beschikking stelt

en/of in verband daarmee diensten verleent.

De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt.

  1. De Voorwaarden zijn (onder buiten toepassing stelling van andere voorwaarden) van toepassing op de Huurovereenkomst, alle aanbiedingen, huurovereenkomsten, vervolg- en/of aanvullende (huur)overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van een Huurobject door Verhuurder aan Huurder en het eventueel in verband daarmee verlenen van diensten door Verhuurder, bij welke overeenkomst(en) Partijen, dan wel hun rechtsopvolgers partij zijn.
  2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden / Huurovereenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen. Deze gelden uitsluitend voor de Huurovereenkomst waarop de afwijkingen en/of aanvullingen betrekking hebben.
  3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten en wordt door Partijen uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
  4. In geval van enige discrepantie of verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze Voorwaarden gaat de inhoud van de Nederlandse tekst voor.

Artikel 2 Aanbiedingen

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend.

Een aanbod is geldig voor de duur zoals genoemd in het aanbod. Als geen duur is genoemd, is het aanbod geldig voor de duur van veertien dagen en komt het met het verstrijken van deze termijn (zonder aanvaarding van het aanbod) automatisch te vervallen.

Verhuurder heeft te allen tijde het recht het aanbod te herroepen, ongeacht de duur waarvoor het aanbod geldt. Herroeping dient schriftelijk te geschieden.

Het aanbod van Verhuurder kan door Verhuurder worden herroepen, binnen tien werkdagen nadat Verhuurder de aanvaarding van het aanbod door Huurder heeft ontvangen.

  1. Opgaven en specificaties van Verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt en binden Verhuurder op geen enkele wijze; Huurder kan daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3

Totstandkoming van de Huurovereenkomst

  1. Een Huurovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de Huurovereenkomst door Verhuurder en Huurder.
  2. De meest recente datum waarop een Partij de Huurovereenkomst heeft ondertekend geldt als datum van ondertekening van de Huurovereenkomst.
  3. Voor zover Huurder, voordat de Huurovereenkomst tot stand is gekomen, enige prestatie verricht en / of voorbereidingen treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.
  4. Eventuele of beweerde onjuistheden in de Huurovereenkomst dienen op straffe van verval, binnen twee werkdagen nadat Huurder de Huurovereenkomst heeft getekend, door Huurder schriftelijk aan Verhuurder te worden medegedeeld. Door ondertekening van de Huurovereenkomst stemt Huurder in met de inhoud daarvan.
  5. Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gedaan of gemaakt door medewerkers van Verhuurder binden Verhuurder niet, tenzij deze schriftelijk door daartoe bevoegde personen van Verhuurder aan Huurder zijn bevestigd.

Artikel 4

Huuringangsdatum en huurperiode

  1. De Huurovereenkomst treedt in werking op de huuringangsdatum, zoals vermeld in de Huurovereenkomst. Bij gebreke van een vermelding van die ingangsdatum, is de huuringangsdatum de datum waarop het Huurobject aan Huurder ter beschikking wordt gesteld.
  2. Huurder is aan Verhuurder verschuldigd betaling van de Betalingsverplichting voor de duur van de huurperiode, inclusief de dagen waarop het Huurobject wordt afgeleverd bij de Huurder en wordt geretourneerd aan Verhuurder, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

Artikel 5

Terbeschikkingstelling, acceptatie van het Huurobject en risico-overgang

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de terbeschikkingstelling van het Huurobject door Verhuurder aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats op het door Huurder opgegeven adres.

Het Huurobject wordt door Verhuurder uitsluitend op de begane grond afgeleverd.Wijziging van het opgegeven adres waarop het Huurobject dient te worden afgeleverd, dient uiterlijk drie werkdagen voor de datum van aflevering schriftelijk aan Verhuurder te worden doorgegeven. Zodra Verhuurder deze adreswijziging schriftelijk heeft bevestigd, staat de adreswijziging vast. Eventuele meerkosten als gevolg van wijziging van het adres van terbeschikkingstelling komen voor rekening van Huurder.

  1. Als het Huurobject later ter beschikking wordt gesteld in verband met een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder, wordt de huuringangsdatum – voor zover van toepassing – gelijk gesteld aan het moment waarop het Huurobject ter beschikking wordt gesteld.
  2. Bij overschrijding van het overeengekomen tijdstip van terbeschikkingstelling raakt Verhuurder niet eerder in verzuim dan nadat Huurder hem per aangetekende post een nadere redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Verhuurder ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen, waarbij de redelijke termijn minimaal twee werkdagen is (te rekenen vanaf de dag na de dag waarop de schriftelijke aanzegging is aangeboden aan Verhuurder). Verhuurder is in geen geval schadeplichtig.
  3. Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, is Huurder terstond vanaf dat moment in verzuim, onverminderd de verplichting van Huurder tot betaling van de Betalingsverplichting, vanaf de huuringangsdatum (zie artikel 4.1 van de Voorwaarden). Verhuurder is in dat geval gerechtigd het Huurobject retour te nemen en de kosten hiervan bij Huurder in rekening te             brengen.          Tevens            is                     Verhuurder       in                     dat                   geval               gerechtigd       de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.
  4. Het Huurobject wordt geacht in goede staat en conform de Huurovereenkomst aan Huurder ter beschikking te zijn gesteld. De staat van het Huurobject ten tijde van de huuringangsdatum wordt neergelegd in een opnamestaat. Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject, althans onverwijld daarna, dient Huurder het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij onvolkomenheden ontdekt, dient hij deze onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na in ontvangst name van het Huurobject, schriftelijk aan Verhuurder te melden. Bij gebreke daarvan maakt Huurder hoe dan ook geen aanspraak op vermindering van de Huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade.
  5. Het Huurobject wordt geacht ter beschikking te zijn gesteld en het risico hiervan is vanaf dat moment overgegaan op Huurder, op het moment van feitelijke bezitsverschaffing dan wel op het moment dat het Huurobject op het overeengekomen adres is afgeleverd.
  6. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door Verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, is Huurder die kosten aan Verhuurder verschuldigd.

Artikel 6 Betalingsverplichting

  1. Huurder is gehouden de Betalingsverplichting op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen wijze volledig aan Verhuurder te voldoen, hetzij contant bij Verhuurder, hetzij door bijschrijving op een door Verhuurder aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.
  2. Indien en voor zover Verhuurder de Betalingsverplichting niet uiterlijk op de overeengekomen vervaldatum geheel heeft ontvangen, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder verbeurt alsdan aan Verhuurder, een onmiddellijk opeisbare boete van 1,5 % over het niet-betaalde bedrag per kalendermaand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de Betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand, onverminderd de overige (schadevergoedings)rechten van Verhuurder uit de wet of de Huurovereenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Tevens is Verhuurder in dat geval gerechtigd tot opschorting van zijn verplichtingen onder de Huurovereenkomst, alsmede onder eventuele andere overeenkomsten met Huurder.

Deze boete wordt telkens berekend over het totale openstaande saldo aan verschuldigde betalingsverplichtingen in die betreffende maand.

  1. Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning van Verhuurder nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan Verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is Verhuurder voorts gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden is onverkort van toepassing.
  2. Verhuurder kan alle (buitengerechtelijke) kosten, die hij in of buiten rechte moet maken tot incasso van de niet-betaalde Betalingsverplichting, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij voorbaat tussen partijen vastgesteld op een bedrag van minimaal 15% van de achterstallige Betalingsverplichting, met een minimum van € 300 ,--.
  3. Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van verschuldigd geworden kosten, daarna ten laste van verschuldigd geworden rente, en pas daarna ten laste van de hoofdsom, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn.
  4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan de Betalingsverplichting op te schorten. Het is ook niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening met een vordering die Huurder op Verhuurder heeft toe te passen.
  5. Verhuurder dient de Betalingsverplichting van de eerste huurtermijn van Huurder te hebben ontvangen, voordat Verhuurder het Huurobject aan Huurder ter beschikking stelt.

  1. Alle prijzen van de zijde van Verhuurder zijn exclusief btw. De verschuldigde btw wordt apart in rekening gebracht.

  1. Indexering
   1. De Huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reeks “Alle huishoudens (meest recente basisjaar)” geldt. De eerste wijziging vindt plaats nadat de Huurovereenkomst één jaar heeft bestaan en zo vervolgens telkens per 1 januari.

   1. De gewijzigde Huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde Huurprijs is gelijk aan de geldende Huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de Huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de Huurprijs wordt aangepast.

   1. De Huurprijs wordt niet gewijzigd als een indexering van de Huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst geldende Huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Als dan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd.
   2. Een geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan Huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.
   3. Voor zover de CPI ophoudt te bestaan, zullen Partijen een zo veel mogelijk vergelijkbare indexeringsmethodiek hanteren.

Artikel 7 Zekerheid

  1. Huurder zal ten gunste van Verhuurder op diens eerste verzoek zekerheid stellen (door Verhuurder te bepalen) als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen onder de Huurovereenkomst. Deze zekerheid dient op een door Verhuurder aangegeven wijze volledig te zijn voldaan, althans dient aan Verhuurder te zijn verstrekt, voordat Verhuurder het Huurobject ter beschikking stelt aan Huurder. Bij gebreke daarvan is Verhuurder gerechtigd zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van het Huurobject op te schorten, totdat de zekerheid geheel is voldaan. Deze opschorting laat de huuringangsdatum als ook de Betalingsverplichting onverlet.
  2. Indien naar het oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld aanvullende zekerheid (door Verhuurder te bepalen) ten genoegen van Verhuurder te stellen (of deugdelijke zekerheid te stellen, voor zover Huurder bij de huuringangsdatum geen zekerheid hoefde te stellen) voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst.
  3. Als Verhuurder de zekerheid heeft aangesproken, zal Huurder op eerste verzoek van Verhuurder met bekwame spoed de zekerheid weer aanzuiveren. Verhuurder is niet verplicht de zekerheid aan te spreken gedurende de Huurovereenkomst.
  4. Laat Huurder na tijdig een genoegzame zekerheid te stellen (of aan te zuiveren) dan is Verhuurder gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang (zonder opzegtermijn) te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn; ontbinding laat de aanspraken van Verhuurder op schadevergoeding en kosten onverlet.
  5. De zekerheid wordt geretourneerd aan Huurder aan het einde van de Huurovereenkomst, nadat Huurder het Huurobject aan Verhuurder heeft terug gegeven onder verrekening van de zekerheid met al hetgeen Verhuurder van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst te vorderen heeft. Verhuurder vergoedt over de verstrekte zekerheid geen rente.

Artikel 8 Gebruik

  1. Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt dat Huurder voor eigen rekening en risico:
   1. het Huurobject enkel gebruikt voor het overeengekomen gebruik, althans (voor zover dat gebruik niet is overeengekomen) het Huurobject enkel gebruikt waarvoor het naar zijn aard bestemd is;
   2. het Huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die Verhuurder hem door middel van instructie(s) of anderszins verstrekt. Huurder staat ervoor in, dat alle personen die het Huurobject bedienen of gebruiken hiertoe bekwaam zijn en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen etc.;
   3. het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking daarvan en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking verricht, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar; onder ‘dagelijks onderhoud’ wordt verstaan die werkzaamheden die Verhuurder als instructie aan Huurder heeft verstrekt; mocht die instructie ontbreken dan wordt hieronder verstaan de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het Huurobject behoorlijk te laten functioneren (zoals: doorsmeren, ontluchten, oliepeil controleren en aanvullen met olie, reinigen); zie voorts het bepaalde in artikel 8.5 hierna.
   4. alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of vermissing en / of diefstal van het Huurobject;
   5. alle lasten, belastingen en boetes voortvloeiende uit het gebruik van het Huurobject door Huurder of derden stipt zal voldoen;
   6. het Huurobject voor de gehele periode dat hij het Huurobject houdt behoorlijk verzekert en verzekerd houdt;
   7. het Huurobject op de Einddatum aan Verhuurder retourneert met inachtneming van de in de Voorwaarden opgenomen voorschriften.

  1. Het is Huurder niet toegestaan het Huurobject te verhuizen of te verplaatsen van de locatie waar het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt. Voor zover in de Huurovereenkomst geen locatie is opgenomen, is het afleveradres de locatie waar het Huurobject gebruikt dient te worden. Het is Huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijk toestemming van Verhuurder toegestaan het Huurobject op een andere locatie te gebruiken dan op de overeengekomen locatie.
  2. Het is Huurder niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder, wijzigingen aan het Huurobject aan te brengen.
  3. Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning / ontheffing / toestemming (al dan niet van overheidswege) nodig is, draagt Huurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zorg voor tijdige verkrijging en het behoud van de vergunning / ontheffing / toestemming voor de duur van de Huurovereenkomst. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Huurder.
  4. Onderhoudsverdeling: met uitzondering van het dagelijks onderhoud (zie artikel 8.1), verricht Verhuurder al het overige onderhoud aan het Huurobject(waaronder tevens reparaties, herstel van onvolkomenheden en keuringen worden verstaan). Indien Verhuurder de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor de uitvoering van enige onderhoudstaak, verleent Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek van Verhuurder zijn volledige medewerking. Deze medewerking houdt onder meer in dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt (op de locatie waar het Huurobject zich bevindt) conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.
  5. Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
  6. Huurder draagt alle kosten die verband houden met het (gebruik van het) Huurobject, met uitzondering van die kosten waarover Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  7. Voor zover Partijen voorschotbetalingen zijn overeengekomen voor kostenposten (al dan niet betreffende door Verhuurder te verzorgen diensten) die voor rekening van Huurder komen, zal Verhuurder uiterlijk aan het einde van de looptijd van de Huurovereenkomst de werkelijke kosten aan Huurder doorbelasten (of zoveel eerder als Verhuurder die werkelijke kosten aan Huurder doorbelast), onder aftrek van de door Huurder reeds betaalde voorschotbetalingen.
  8. Voor zover Verhuurder het Huurobject wenst te inspecteren, zal Huurder hieraan op verzoek van Verhuurder zijn medewerking verlenen.
  9. Het is Huurder niet toegestaan enige verplichting onder de Huurovereenkomst op te schorten.
  10. Huurder doet afstand van enig retentierecht.

Artikel 9 Onvolkomenheden

  1. Onverminderd het in artikel 5.5 van de Voorwaarden bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst aan het Huurobject onvolkomenheden (zoals beschadigingen, storingen, servicemeldingen, niet (behoorlijk) functioneren, diefstal/vermissing) ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen vierentwintig uur na ontdekking daarvan schriftelijk aan Verhuurder te melden. Onvolkomenheden die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, vormen geen grond voor vermindering van de Huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst en / of vergoeding van schade door Verhuurder aan Huurder.
  2. Na ontdekking van een onvolkomenheid aan het Huurobject geldt dat:
   1. Huurder het gebruik ervan niet voortzet dan na overleg met en schriftelijke instemming door Verhuurder;
   2. als Huurder het gebruik voortzet, zonder daarover voorafgaand schriftelijk toestemming van Verhuurder te hebben gekregen, eventuele door Huurder / derden in verband met dit voortgezet gebruik te lijden schade voor rekening en risico van Huurder.
  3. Verhuurder zal, nadat door Huurder bij Verhuurder een onvolkomenheid aan het Huurobject is gemeld en herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden is, de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk (met inachtneming van de aard van de onvolkomenheid, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal) door reparatie opheffen. Huurder stelt het te repareren Huurobject op verzoek van Verhuurder ter beschikking van Verhuurder op een door Verhuurder aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Verhuurder (herstel)werkzaamheden aan het Huurobject door een derde uitvoeren.
  4. De kosten van het herstel en de schade die Verhuurder lijdt in verband met een onvolkomenheid komen voor rekening van Huurder, behoudens indien en voor zover Huurder bewijst dat de onvolkomenheid niet aan Huurder is toe te rekenen.

De onvolkomenheid en de daarmee samenhangende schade zijn in ieder geval aan Huurder toe te rekenen voor zover de onvolkomenheid is ontstaan aan het Huurobject: 1) in de periode dat Huurder het Huurobject onder zich heeft en / of ii) bij gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden en / of iii) in verband met een doen of nalaten van (een) derde(n) voor wie Verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

  1. Nadat Huurder bij Verhuurder melding heeft gedaan van een onvolkomenheid aan het Huurobject en Verhuurder schriftelijk aan Huurder heeft bevestigd dat de onvolkomenheid niet aan Huurder is toe te rekenen, geldt het volgende: als Huurder als gevolg van deze onvolkomenheid het Huurobject (na melding) meer dan drie werkdagen in het geheel niet kan gebruiken en er geen vervangend materieel beschikbaar is, heeft hij recht op vermindering van de Huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij vanaf de vierde werkdag in het geheel geen gebruik kan maken van het Huurobject en er geen vervangend materieel beschikbaar is.
  2. Indien (i) Verhuurder er niet in is geslaagd de door Huurder gemelde onvolkomenheid op te heffen en (ii) vanwege de aard van de onvolkomenheid verder gebruik van het Huurobject door Huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd en (iii) er geen vervangend gelijkwaardig Huurobject beschikbaar is, dan zijn Partijen gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden onverminderd het bepaalde in artikel

12.4 van de Voorwaarden voor zover de onvolkomenheid aan Huurder is toe te rekenen.

Artikel 10

Diefstal / vermissing

  1. In geval van diefstal/vermissing van het Huurobject is Huurder verplicht aangifte te doen bij politie en een afschrift/kopie van het proces-verbaal aan Verhuurder te verstrekken.
  2. Verhuurder stelt, zo redelijkerwijze mogelijk, na de melding van de diefstal / vermissing van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking.

Artikel 11

Einde van de Huurovereenkomst

  1. Als de Huurovereenkomst voor een bepaalde periode is gesloten, eindigt de Huurovereenkomst van rechtswege op de Einddatum, zonder opzegging. In andere gevallen kan de Huurovereenkomst worden opgezegd tegen een voor de Huurprijs overeengekomen dag waarbij Huurder en Verhuurder een opzegtermijn van minimaal één maand in acht dienen te nemen.
  2. Aan het einde van de Huurovereenkomst (op de Einddatum) dient Huurder het Huurobject wederom ter beschikking van Verhuurder te stellen, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Tegen het einde van de looptijd van de Huurovereenkomst zal Huurder met Verhuurder contact opnemen, teneinde af te spreken wanneer Verhuurder het Huurobject op de locatie waar het Huurobject zich bevindt, zal ophalen. Huurder stelt het Huurobject niet later aan Verhuurder ter beschikking dan op de Einddatum, behoudens voor zover Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Tot het moment waarop het Huurobject door Verhuurder is opgehaald, blijft Huurder verantwoordelijk voor het Huurobject.

  1. Verhuurder behoudt zich het recht voor een voorinspectie te laten plaatsvinden.

  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en - afgezien van normale slijtage van het Huurobject - in de oorspronkelijke staat (zoals neergelegd in de opnamestaat, zie art. 5.5 van de Voorwaarden, en bij gebreke van een opnamestaat in goede staat) terug aan Verhuurder door het Huurobject aan Verhuurder ter beschikking te stellen op de Einddatum.
  2. Wijzigingen die Huurder aan het Huurobject heeft aangebracht, dient Huurder voor eigen rekening en risico ongedaan te maken (zonder beschadigingen achter te laten).

Voor zover Huurder deze wijzigingen niet ongedaan maakt, wordt Huurder geacht daarvan afstand te hebben gedaan. Verhuurder zal tot ongedaanmaking hiervan over gaan op kosten van Huurder.

  1. Als Huurder het Huurobject na de Einddatum zonder toestemming van Verhuurder onder zich houdt, dan is Huurder vanaf dat moment in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Verhuurder vereist is.

Vanaf de Einddatum tot het moment waarop Huurder het Huurobject feitelijk aan Verhuurder ter beschikking heeft gesteld:

   1. is Huurder aan Verhuurder, voor iedere dag dat Verhuurder het Huurobject mist, een vergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment bij Verhuurder geldende daghuurprijs voor het Huurobject (welke daghuurprijs nimmer lager

zal zijn dan de laatst geldende Huurprijs per dag), onverminderd het recht van

Verhuurder op vergoeding door Huurder van overige schade en kosten. Een deel van een dag wordt als een gehele dag aangemerkt.

   1. verbeurt Huurder aan Verhuurder een boete ten bedrage van drie % van de op de Einddatum geldende aankoopprijs (exclusief btw), (met als prijspeil de Einddatum) voor de aanschaf door Verhuurder van een object gelijk(waardig) aan het Huurobject, voor iedere dag dat Huurder vanaf het verzuim tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de overeengekomen of door Verhuurder aangewezen plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen te berekenen tot het moment waarop Verhuurder het Huurobject terug heeft.

Verhuurder is alsdan gerechtigd, en door Huurder hierbij uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

  1. Indien na teruggave van het Huurobject aan Verhuurder, blijkt dat het Huurobject niet in de overeengekomen staat van oplevering bevindt, dan is Huurder aansprakelijk voor de als gevolg daarvan voor Verhuurder ontstane schade en kosten.

Artikel 12

Ontbinding Huurovereenkomst

  1. Onverminderd het bij wet en elders in de Voorwaarden bepaalde, is Verhuurder bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, indien en vanaf:
   1. Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel de Voorwaarden;
   2. ten aanzien van Huurder om surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht;
   3. op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;
   4. de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
   5. Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
   6. dan wel zich een andere omstandigheid voordoet, die bij Verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst;
   7. een omstandigheid als genoemd in artikel 16 van de Voorwaarden zich voordoet.

  1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in artikel 12.1.
  2. Alle uit de ontbinding, als in artikel 12.1 bedoeld, voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van Verhuurder op Huurder in een keer voor het geheel opeisbaar.
  3. Op het moment van de ontbinding is Huurder aan Verhuurder de volledige resterende Betalingsverplichting onder de Huurovereenkomst (vanaf het moment van de ontbinding tot de Einddatum) opeisbaar aan Verhuurder verschuldigd. Voor zover de Huurovereenkomst ten tijde van de ontbinding voor onbepaalde tijd loopt, wordt de opeisbare Betalingsverplichting gelijk gesteld aan de laatst geldende Betalingsverplichting van 12 maanden. Dit laat onverlet de aanspraken van Verhuurder op vergoeding van schade en verdere kosten.
  4. Het bepaalde in artikel 12.1 laat onverlet de overige (wettelijke) rechten die Verhuurder toekomt in geval van een (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement van de Huurder. De kosten verbonden aan de uitoefening van die rechten komen voor rekening van de Huurder. De Huurder zal de Verhuurder onmiddellijk in kennis stellen van een ten laste van de Huurder gelegd beslag of de (aanvraag tot) surseance van betaling of het faillissement van de Huurder. De Huurder zal ervoor zorgdragen dat te allen tijde duidelijk is aangegeven dat het Huurobject juridisch eigendom is van Verhuurder.

Artikel 13

Aansprakelijkheid van Verhuurder voor schade

  1. Voor de aansprakelijkheid van Verhuurder voor door Huurder uit hoofde van of in verband met (een) Huurovereenkomst(en) tussen Verhuurder en Huurder geleden schade geldt dat:
   1. Verhuurder niet aansprakelijk is voor gevolgschade en vermogensschade, waaronder huur/koop van een vervangend object, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en/of kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van het bedrijf of een werk van Huurder of een gedeelte daarvan;
   2. Verhuurder voor andere schade dan onder (a) genoemd in totaal slechts aansprakelijk te houden is tot een bedrag van maximaal € 25.000,- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verhuurder is hoe dan ook beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de door Verhuurder afgesloten verzekering terzake                                                                 wordt          uitgekeerd.
  2. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor Huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor Verhuurder eventueel aansprakelijk is, dient Huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen tien dagen na die gebeurtenis, Verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat Huurder een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis.

Alle vorderingen tot vergoeding van schade van Huurder jegens Verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die conform het in de vorige alinea bepaalde tijdig aan Verhuurder is gemeld.

  1. Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door Verhuurder aan Huurder verhuurde Huurobjecten, behoudens voor zover Huurder bewijst dat die aanspraken schade betreffen waarvoor Verhuurder mede met

inachtneming van het in de artikelen 13.1 en 13.2 van de Voorwaarden bepaalde jegens Huurder aansprakelijk zou zijn, indien Huurder Verhuurder voor die schade zou hebben aangesproken. Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die Verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

Artikel 14 Hoofdelijkheid

14.1 Indien Huurder en / of haar rechtsopvolger, uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen jegens Verhuurder hoofdelijk verbonden voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15

Overdracht rechten en verplichtingen

  1. Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
  2. Verhuurder heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk en hierbij bij voorbaat mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst en de Voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden overgedragen.
  3. In geval van overlijden van de Huurder, eindigt de Huurovereenkomst van rechtswege één maand na het overlijden. In dat geval geldt het bepaalde in artikel 11 van de Voorwaarden.
  4. Huurder is verplicht Verhuurder telkens schriftelijk op de hoogte te stellen van een voorgenomen relevante wijziging in zijn / haar organisatie. Deze mededeling dient Verhuurder zodanig tijdig te bereiken dat Verhuurder die maatregelen kan treffen diehaar geraden voorkomen.

Artikel 16 Overmacht

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Huurovereenkomst blijkt dat deze ten gevolge van aan Verhuurder niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is, heeft Verhuurder het recht te vorderen dat de Huurovereenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk is, behoudens wanneer die uitvoering door overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien Verhuurder door overmacht is verhinderd de Huurovereenkomst na te komen, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet worden gehouden aan enige levertijd. Huurder kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.
  2. Voor Verhuurder geldt als overmacht elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid die (tijdige) nakoming door Verhuurder van de Huurovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of bijzonder bezwaarlijk doet zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, prik- en/of stiptheidsacties en uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d., import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen, een en ander voor zover aan Verhuurder met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken. Eveneens als overmacht gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, brand, ongeval of ziekte van personeel en bedrijfsstoring.

Artikel 17

Beslag: aanspraken van derden

  1. Het Huurobject blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder, ongeacht de duur van de Huurovereenkomst.
  2. Iedere vervreemding, verpanding of andere bezwaring van het Huurobject is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder verboden.
  3. Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht Verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Verhuurder te geven instructies te handelen.
  4. Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op een aan Verhuurder toebehorende Huurobject en daar vloeien kosten uit voort voor Verhuurder, is Huurder gehouden Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 18

Toepasselijk recht, bevoegde rechter, domiciliekeuze

  1. De rechtsverhouding(en) tussen Verhuurder en Huurder, waaronder de Huurovereenkomst en de onderhavige Voorwaarden, inclusief jurisdictieclausule, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen tussen Verhuurder en Huurder die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding(en) tussen Verhuurder en Huurder, waaronder de Huurovereenkomst en deze Voorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid van de rechtsverhouding(en) tussen Verhuurder en Huurder, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter binnen wiens ressort de Verhuurder zijn hoofdvestiging heeft.
  3. Domiciliekeuze
   1. Vanaf de ingangsdatum als bedoeld in artikel 4.1 van de Voorwaarden worden alle mededelingen (zoals: correspondentie, exploten en procesinleidingen) van Verhuurder aan Huurder in verband met de uitvoering van de Huurovereenkomst, gericht aan het in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven bezoekadres van Huurder.
   2. Huurder verplicht zich in geval Huurder zijn bezoekadres wijzigt, Verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.Als Huurder zijn bezoekadres wijzigt zonder opgave van een nieuw domicilie aan Verhuurder, geldt het voormalig bezoekadres van Huurder als domicilie van Huurder.

Artikel 19

Verwerking persoonsgegevens

  1. Voor zover in het kader van uitvoering van de Huurovereenkomst persoonsgegevens moeten worden verwerkt, zullen deze zorgvuldig worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Huurder geeft door middel van ondertekening van de Huurovereenkomst uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de doeleinden als genoemd in artikel 19.2 hierna.
  2. Persoonsgegevens van Huurder worden door Verhuurder en /of haar groepsvennootschappen verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de Huurovereenkomst, het (plannen van) onderhoud, keuringen en reparaties, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het (doen) uitoefenen van controle, activiteiten van intern beheer alsmede de uitvoering of toepassing van een wet. Voor deze doeleinden worden persoonsgegevens door Verhuurder indien nodig verstrekt aan derden, zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen en/of reparaties verrichten en/of keuringen uitvoeren (en waaraan naam en contactgegevens, zoals telefoonnummer, e-mailadres, en informatie over de klacht kunnen worden doorgegeven), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-bedrijven, accountants en auditors. Verhuurder zal persoonsgegevens van Huurder niet zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan Huurder is verzocht, doorgeven buiten de EU of een internationale organisatie.
  3. Als verwerking van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. De persoonsgegevens zullen zolang als minimaal noodzakelijk worden bewaard.

  1. Huurder heeft het recht Verhuurder te verzoeken inzage te verlenen in zijn persoonsgegevens en/of hem te verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen dan wel te corrigeren of af te schermen. Huurder heeft daarnaast te allen tijde het recht zijn toestemming in te trekken. Huurder heeft het recht terzake de gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 20 Slotbepalingen

  1. Indien een deel van de Huurovereenkomst of de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Huurovereenkomst en de Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
  2. Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid. Aan de titels van artikelen kan geen enkel recht worden ontleend.